Home » Resources » Bilgrami Collection

Dihli ki Yadgar Hastiyan

Title : Dihli ki Yadgar Hastiyan
Date : 1972
Sub Title : Us Men Dihl Ke Pahlvnon, Pae Bzon, Banau-i Panjah Kaln Ke Fann Kron, Khshnavs Ke Ustdon, Dastakr Ke Krkhnon, Mufassaron, Vion, Muavviron, afiyon, Adabiyon, Dihl Klij Ke Malumon O Shuar-yi, Aur Muazzaz Shakhiyaton Ke lt-i Zindag Darj Hain
Type : Book
Call. No. : 954.56 SAB
Description : 448 p.
Format : PDF
Language : Urdu
Major Subject Heading : Arts and Humanities(all)
Acc. No. : 54410
Major Sub-Subject Heading : History
Publisher : Kamil Siddiqi va Riyaz Siddiqi, Dehli
Date : 1972
Source : IIC Library

Other Similar Items